jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJ.TO

Informace 

Pořadatel a organizátor soutěže VYHRAJ.TO

Bluetme, s.r.o. ,
se sídlem:

Hornická 833/5,
735 64 Havířov
Česká republika

Identifikační číslo (IČ): 09871357 ; (DIČ) CZ 09871357

Bluetme, s.r.o., C 84589 vedená u Krajského soudu v Ostravě,

(dále jen jako "Společnost, Pořadatel nebo Organizátor") Společnost je také provozovatelem Facebook stránky https://www.facebook.com/officialvyhrajto/ ,
Facebook spupiny https://www.facebook.com/groups/skupinavyhrajto , 
Instagram profilu https://www.instagram.com/official_vyhraj.to/ a LinkedIn stránky https://www.linkedin.com/company/vyhrajto/ . 

I.
Základní ustanovení

1.1. Tato pravidla (dále jen "Pravidla") upravují podmínky soutěže s názvem "VYHRAJ.TO" (dále jen "Soutěž"). Pravidla jsou po celou dobu trvání Soutěže zpřístupněna na webové stránce s doménovým jménem https://www.facebook.com/officialvyhrajto (dále jen "Stránka s Pravidly").

1.2. Soutěže se může účastnit jen fyzická osoba, která dovršila 18 let a splní další podmínky v Pravidlech dále uvedené (dále jen "Soutěžící").

1.3. Zapojením do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj bezpodmínečný souhlas s Pravidly. Zapojením do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že Výhry vložené do Soutěže dle těchto Pravidel mají povahu daru ve prospěch Výherce a Výherce proto nemá vůči Pořadateli práva z vadného plnění ve vztahu k Výhře.

1.4. Tato Pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k Soutěžícím na území České a Slovenské republiky  .

II.

Pořadatel soutěže

2.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Bluetme, s.r.o., se sídlem Bluetme, s.r.o.

se sídlem: Hornická 833/5, 735 64 Havířov - Česká republika. Identifikační číslo (IČ): 09871357 ; Daňové číslo (DIČ) CZ 09871357. Bluetme, s.r.o., C 84589 je vedená u Krajského soudu v Ostravě.

2.2. Pořadatel je správcem profilu na sociální síti Facebook s názvem "@officialvyhrajto" dostupné na webové stránce s doménovým jménem www.facebook.com/officialvyhrajto/ (dále jen "Soutěžní stránka"). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné povinnosti vůči Soutěžícím.

III.
Soutěž 

3.1. Soutěž probíhá prostřednictvím Soutěžní stránky.

3.2. Soutěž započala v cyklu ode dne 02. 06. 2023 a to celkem v 7 soutěžních dnech (dále jen "Soutěžní týden"); Soutěžní týden začíná vždy v pátek od 20:00 hod. a je ukončen následný pátek v 10:00 hod. 

3.3. Pořadatel je oprávněn Soutěžní období prodloužit, a to oznámením Soutěžícím uveřejněném na Stránce s Pravidly.

IV. 

Soutěžící

4.1. Soutěžícím může být pouze osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. V rámci jednoho Soutěžního týdne se Soutěžící může do Soutěže zapojit a vyhrát pouze jednou.

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu vůči Pořadateli či Organizátorovi nebo jejich obchodních partnerů, dodavatelů, reklamních a PR agentur a jiných osob jakkoliv se podílejících se pořádání na Soutěže, ani rodinní příslušníci či členové domácnosti uvedených osob či jiné osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.3. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny osoby, které nesplňují Pravidla soutěže nebo je poruší. Pořadatel je oprávněn vyzvat Soutěžícího k prokázání skutečností dokládajících jeho platnou účast v Soutěži. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje Pravidla, případně pokud Soutěžící odmítne prokázat nebo dostatečně neprokáže skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového Soutěžícího bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Pořadatel je rovněž oprávněn vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který v rámci svého profilu na sociální síti Facebook uvedl nepravé nebo fiktivní údaje, či u kterého je důvodné podezření, že v Soutěži uplatňuje nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky, nebo který porušuje dobré mravy (například uvádí vulgarismy v rámci svých kontaktních údajů či jinak v rámci Soutěže). Ukáže-li se, že jakákoliv taková osoba se i navzdory nesplnění podmínek Soutěže stala Výhercem, nemá nárok na Výhru a Pořadatel je oprávněn postupovat dle čl. 7.4. Pravidel.

V.

Podmínky účasti v Soutěži

5.1. Na začátku každého Soutěžního týdne Pořadatel na Soutěžní stránku vloží příspěvek (dále jen "Příspěvek") se soutěžní otázkou, kterou výslovně jako soutěžní otázku označí (dále jen "Soutěžní otázka").

5.2. Soutěžící se do Soutěže zapojí splněním následujících podmínek:

  • 1. Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě Facebook a mít po celé Soutěžní období aktivní svůj osobní účet na sociální síti Facebook, a zároveň musí splňovat a nesmí porušovat pravidla této sociální sítě;
  • 2. V Soutěžním období Soutěžící vloží pod Příspěvek komentář (dále jen "Komentář") s odpovědí na Soutěžní otázku, v němž uvede odpověď na Soutěžní otázku. Soutěžní otázky budou směřovat vždy k danému produktu, přičemž za správné budou považovány všechny odpovědi, které se týkají předmětného produktu(ů) produktu.

5.3. Komentář nesmí být vulgární, zesměšňující, rasistický, hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení. Komentář dále nesmí porušovat nebo ohrožovat práva nebo oprávněné zájmy Pořadatele, Organizátora ani sociální sítě Facebook a nesmí z něj jakkoliv vyplývat, přímo i nepřímo, propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby. O tom, zda je Komentář zakázaný podle tohoto odstavce, rozhoduje Pořadatel dle svého uvážení.

5.4. Pořadatel má výlučné právo posoudit, zda je Komentář a další podmínky účasti v Soutěži v souladu s Pravidly. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže ty Soutěžící, o nichž bude mít za to, že podmínky Soutěže nesplnili nebo účasti v Soutěži dosáhli podvodným jednáním. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžící ze Soutěže i po skončení Soutěžního období; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže informovat a je oprávněn postupovat dle čl. 7.4. Pravidel.

5.5. V případě, že Komentář bude nečitelný či použitý opakovaně, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže informovat a je oprávněn postupovat dle čl. 7.4. Pravidel.

VI.
Výhry

6.1. V Soutěži se soutěží o ceny zakoupené pořadatelem, nebo organizátorem.

6.2. Každý Soutěžní týden se bude soutěžit minimálně o -3- Výhry. V případě navýšení počtu výher budou soutěžící vždy informováni). Po skončení Soutěžního týdne vybere Pořadatel ze všech Soutěžících, kteří se v daném Soutěžním týdnu Soutěže účastnili, celkem 3 Soutěžící (dále také jen "Výherci"), kteří budou kontaktováni a obdrží Výhru, to vše za předpokladu, že tato Pravidla nestanoví jinak. Každý Soutěžící může v rámci jednoho Soutěžního týdne vyhrát maximálně jednu Výhru; pokud by daný Soutěžící byl Pořadatelem v rámci jednoho Soutěžního týdne vybrán dle čl. 7 Pravidel opakovaně a měl by obdržet druhou či další Výhru, ztrácí nárok na takovou druhou a jakoukoliv další Výhru a Pořadatel je oprávněn postupovat obdobně dle čl. 7.4. Pravidel.

6.3. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je Pořadatelem stanoveno. Odpovědnost Pořadatele za případné vady Výher se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Pořadatel je oprávněn nahradit Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou (např. dodavatelem Pořadatele) tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s Pravidly.

VII.
Výběr Výherců

7.1. Výherci budou Pořadatelem, resp. Organizátorem vybráni vždy losováním prostřednictvím automatického náhodného výběru.

7.2. Losování Výherců proběhne vždy nejpozději do 5 dnů od konce daného Soutěžního týdne, za něž se Výhra losuje.

7.3. Výherci budou oznámeni na Soutěžní stránce pod Příspěvkem do 3 dnů od losování. Výherci budou kontaktování Pořadatelem, resp. organizátorem prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook, a to za účelem získání celého jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a doručovací adresy pro zaslání Výhry. Pořadatel se pokusí daného Výherce vždy kontaktovat dvakrát.

7.4. V případě, že se Pořadateli nepodaří úspěšně kontaktovat Výherce a Výherce se s Pořadatelem nespojí do 7 dnů od losování a nesdělí mu své celé jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonního číslo a doručovací adresu za účelem zaslání Výhry, ztrácí daný Výherce bez dalšího nárok na Výhru a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je oprávněn vylosovat namísto původního Výherce náhradního Výherce.

7.5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře s žádostí o sdělení informací pro účely zaslání Výhry z jakýchkoliv důvodů, které neleží na straně Pořadatele (např. nedostupnost Výherce nebo technické problémy sociální sítě Facebook apod.).

VIII.
Předání Výher

8.1. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od konce Soutěžního týdne, za nějž se daná Výhra losovala. Výhry budou Výhercům zaslány na doručovací adresu, kterou k tomu účelu Pořadateli sdělí, a to na náklady Pořadatele prostřednictvím přepravce dle volby Pořadatele (kurýr, Česká pošta, Zásilkovna nebo jiná doručovací společnost). Výhra se považuje za doručenou, jakmile bude Pořadatelem předána přepravci k přepravě Výherci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Výhry či za její poškození, zpoždění či ztrátu při přepravě způsobené okolnostmi, které nemohl ovlivnit, zejména okolnostmi na straně přepravce. Vlastnické právo k Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry přepravci.

8.2. V případě, že Výhra bude z důvodů na straně dodavatele Pořadatele dočasně nedostupná, je Pořadatel oprávněn Výherci Výhru zaslat, a to v nejbližší možné době, jakmile mu bude Výhra dodavatelem doručena. O delším termínu doručení, resp. předání, bude Pořadatel Výherce informovat.

8.3. V případě, že Výherce odmítne Výhru převzít nebo se Výhra vrátí Pořadateli zpět jako nedoručená, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a je případně oprávněn vylosovat namísto původního Výherce náhradního Výherce dle čl. 7.4. Pravidel.

8.4. V případě, že Výherce bude chtít odstoupit od Soutěže a Výhru bude chtít Pořadateli vrátit, nese Výherce náklady na odeslání Výhry zpět Pořadateli.

IX.
Odpovědnost za Komentář

9.1. Účastí v Soutěži Soutěžící prohlašuje a Pořadateli garantuje, že Komentářem nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne Pořadateli ani jiné osobě škoda anebo nemajetková újma, případně bezdůvodné obohacení, zejména vůči Pořadateli nebudou uplatněny finanční nároky třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, bezdůvodné obohacení, škodu anebo náhradu nemajetkové újmy v plné výši třetí osobě na výzvu Pořadatele uhradit.

X.
Ochrana osobních údajů

10.1. Pro pořádání a průběh Soutěže je nutné, aby Soutěžící poskytli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu Soutěže požádáni o sdělení jména a příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a doručovací adresy, a to pro pořadatelské účely Soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení Soutěže, losování Výherců a předání Výher. Za stejným účelem bude zpracováváno také Facebookové jméno Soutěžícího, pod nímž byl vložen Komentář pod Příspěvek.

10.2. Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak jsou osobní údaje Soutěžících v souvislosti se Soutěží zpracovávány, je Pořadatel.

10.3. Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících tak, jak je to nezbytné pro účast v Soutěži v souladu s Pravidly a pro účely zajištění průběhu a zveřejnění výsledků Soutěže, tedy zejména pro účely výběru a oznámení Výherce (včetně oznámení jmen Výherců na sociálních sítích) a pro účely předání Výhry Výhercům, tedy v případech, kdy je takové zpracování potřebné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Soutěžících, při plnění smluv uzavíraných v souvislosti se Soutěží nebo z důvodů oprávněných zájmů Pořadatele na zajišťování průběhu Soutěže a na informování o Soutěži a jejích výsledcích.

10.4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, Organizátora, jakož i ostatních Soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel Soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této Soutěže. Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Soutěžících, pokud je to nezbytné k plnění jeho právních povinností, zejména pro účely vedení účetnictví, plnění daňových povinností a v dalších případech, kdy to ukládají právní předpisy, a dále pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, zejména pro případ vymáhání právních nároků.

10.5. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

10.6. Pořadatel zpracovává jen takové osobní údaje, které mu Soutěžící poskytne, tedy zejména osobní údaje, které Soutěžící uvede v Komentáři nebo v soukromé zprávě Pořadateli anebo vyplývají z názvu osobního účtu Soutěžícího na sociální síti Facebook (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa).

10.7. Jako subjekt údajů má Soutěžící vůči Pořadateli níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10.8. Osobní údaje mohou být předávány subjektům, které se podílejí na zajišťování průběhu a realizaci Soutěže. Na zpracování poskytnutých osobních údajů Soutěžících se vedle Pořadatele a Organizátora mohou podílet doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. 

10.9. Doba zpracování osobních údajů je Soutěžní období a dále po dobu do rozeslání všech Výher Výhercům, resp. propadnutí Výher Pořadateli, nejméně však po dobu dvou měsíců po skončení Soutěžního období. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen v případě, že bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních Soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této Soutěže.

10.10. Pokud Soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@vyhraj.to

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory týkající se Soutěže nebo těchto Pravidel budou řešit české soudy s místní příslušností dle sídla Pořadatele.

11.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit či prodloužit, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude Soutěžícím oznámena na Stránce s Pravidly.

11.3. Souhlas výherce se zveřejněním na Profilu. Účastníci Soutěže svou účastí v Soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě výhry může Organizátor Soutěže zveřejnit osobní údaje výherce a informaci o jeho výhře na Profilu. Osobní údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: registrované jméno/přezdívka na Sociální síti, křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, do kterého se výhra doručuje.

11.4. Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Výherce není oprávněn se domáhat výměny nebo změny Výhry. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, kterou Soutěžící utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

11.5. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za případné technické či jiné problémy ústící v nemožnost nahrání příspěvku do Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně sociální sítě Facebook, poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele.

11.6. Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá v rámci Komentáře do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Komentář pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.

11.7. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, kdy toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

V Praze dne 1. května 2023 .