jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu

Obchodní podmínky

VYHRAJ.TO 

Soutěž VYHRAJ.TO provozuje společnost:

Bluetme, s.r.o.
se sídlem: 

Hornická 833/5,
735 64 Havířov
Česká republika

Identifikační číslo (IČ): 09871357 ; (DIČ) CZ 09871357

BLUETME, s.r.o., C 84589 vedená u Krajského soudu v Ostravě,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.bluetme.com/ 

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Bluetme, s.r.o., se sídlem: Hornická 833/5, 735 64 Havířov - Česká republika,

IČO: 09871357. BLUETME, s.r.o. , C 84589, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s popř. na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bluetme.com

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce.

1.4. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok (jeden rok ode dne registrace) nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, či nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od základní sazby.

IV.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Hornická 833/5,735 64 Havířov - Česká republika;
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
  (účet zaslaný prodávajícím, dále jen "účet prodávajícího");
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně prostřednictvím kreditní karty (platební terminál),
  (v současné době není k dispozici);
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí stranou.

Předmětné zboží nebude předáno žádnou z těchto platebních metod,
nebo odesláno až do jeho zaplacení!

Bod 4.1. se nepoužije v případě soutěže VYHRAJ.TO , více viz Podmínky soutěže.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 4.1 a 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 05 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před expedicí zboží kupujícímu. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Prodávající je povinen dle zákona o evidenci tržeb vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku vzniká smlouva o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro osobu kupujícího, smlouva o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, as jakož i zboží, od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a ze smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud je poškozen původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. , v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního zboží. Dodávka zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bluetme.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na navrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem jako v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je obdržel od kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající rovněž oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to do doby, než kupující převezme dodání zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti. účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. 
DOPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na konkrétní požadavek kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, převezme kupující zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, hradí kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s dodáním zboží. jiný způsob doručení.

6.4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění poškození obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího podle obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, pokud je prodávající vydal.

VII. 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1 zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné jimi ven,
 • 7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno odkazem na smluvený vzorek nebo vzorek,
 • 7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • 7.2.5 zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění minimálně v rozsahu, v jakém trvají povinnosti výrobce z vadného plnění. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu přiloženém ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro svůj obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud kupující oprávněně vytýkal prodávajícímu vadu zboží,

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím o rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě blíže kupujícímu, uplatní kupující právo na opravu u osoby určené k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy podle předchozí věty určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, včetně případně v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené Prodávajícím k provedení opravy. nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené Prodávajícím k provedení opravy. nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Svá práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zejména osobně na adrese Hornická 833/5, 735 64 Havířov - Česká republika nebo
e-mailem na adrese info@bluetme.com .

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující v případě odstranitelné vady také v případě, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo pokud by to způsobilo kupující značné potíže s odstraněním vady. může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo pokud by to způsobilo kupující značné potíže s odstraněním vady. může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo pokud by to způsobilo kupující značné potíže s odstraněním vady.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, má rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však prodávající právo na náhradu škody do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout, soud právo nepřizná, namítne-li prodávající, že právo na náhradu nebylo uplatněno v čas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) obč. zák.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Příslušná k výjezdu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: k soudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 524/2013 a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce dohlíží mimo jiné na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající splní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů. těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") týkající se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího formou samostatného dokumentu.

X. 
ODESÍLÁNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE A
UCHOVÁVÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zasílání obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo telefonní číslo kupujícího. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení samostatným dokumentem.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že nákup na webové stránce lze provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit bez ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. 
DORUČENÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany poskytované ustanoveními právního řádu, od kterých se nelze smluvně odchýlit a která by se jinak použila v případě nevolby právo podle ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty viz výše.

Tyto Obchodní podmínky byly aktualizovány 14. května 2023 .